ANALIZY ŚCIEKÓW

Laboratorium MS Lab oferuje badania ścieków zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport. Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe.

  • komunalnych
  • przemysłowych
  • oczyszczonych
  • surowych

 

OFERTA OBEJMUJE

  • pobieranie i transport próbek
  • badania fizykochemiczne
  • badania mikrobiologiczne

Laboratorium zapewnia badania zgodne z wymaganiami :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964 z późn. zm.).