BADANIA ŻYWNOŚCI

NASZA OFERTA BADAŃ

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

 • mleko i przetwory mleczne
 • mięso i przetwory mięsne
 • ryby i przetwory rybne
 • owoce, warzywa i produkty owocowo-warzywne
 • wyroby piekarniczo-cukiernicze
 • przyprawy
 • jaja
 • wymazy i wycinki z tusz
 • badania przechowalnicze

BADANIA ŚRODOWISKA PRODUKCJI

 • wymazy z maszyn i urządzeń
 • wymazy z rąk personelu
 • próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością
 • pobieranie próbek z powierzchni

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE TUSZ

 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • liczba Enterobacteriaceae
 • obecność pałeczek Salmonella spp.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŻYWNOŚCI

 • oznaczenie białka met. Kjeldahla
 • zawartość tłuszczu
 • zawartość chromu
 • zawartość kadmu
 • zawartość ołowiu
 • zawartość arsenu
 • zawartość rtęci
 • wilgotność/ sucha masa
 • oznaczanie popiołu
 • oznaczanie sodu w przeliczeniu na NaCl

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI

 • obecność pałeczek Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • liczba Listeria monocytogenes
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • liczba Escherichia coli
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba drożdży i pleśni
 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich
 • obecność bakterii z grupy coli
 • liczba Clostridium perfringens
 • obecność Clostridium perfringens
 • liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
 • liczba Campylobacter spp.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŚRODOWISKA PRODUKCJI

 • obecność pałeczek Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • liczba Escherichia coli
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba drożdży i pleśni
 • ogólna liczba bakterii drobnoustrojów
 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich
 • obecność bakterii z grupy coli

Wśród naszych usług oferujemy metody instrumentalne, dzięki którym czas potrzebny na wykonanie analizy jest skrócony w stosunku do metod klasycznych

 • liczba bakterii tlenowych w temp. 30°C w czasie 24 – 48 godzin – system TEMPO
 • liczba bakterii z grupy coli w czasie 24 godzin – system TEMPO
 • liczba Escherichia coli w czasie 24 godzin – system TEMPO
 • liczba Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin – system TEMPO
 • obecność pałeczek Salmonella spp. w czasie 24 godzin – aparat mini Vidas
 • obecność Listeria monocytogenes w czasie 48 godzin – aparat mini Vidas