BADANIA WODY

Oferujemy badania wód zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi lub zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

 • DO SPOŻYCIA
 • NA PŁYWALNIACH
 • Z JEZIOR I KĄPIELISK
 • Z INSTALACJI WODY GORĄCEJ
 • OPADOWEJ
 • PODZIEMNEJ
 • Z RZEK I STRUMIENI

W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Zapewniamy badania zgodne z wymaganiami:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Oferta obejmuje

 • pobieranie i transport próbek
 • badania mikrobiologiczne
 • badania fizykochemiczne
 • monitoring kontrolny
 • monitoring przeglądowy